menuicon

About the School

Shurui Yi

Former Honours Student

Shurui Yi was an honours student in 2022