menuicon

About the School

Xiangyuanchai Guo

Former Honours Student

Xiangyuanchai Guo was an honours student in Statistics in 2018

Honours program: Statistics