menuicon

About the School

Wen-Kai Wang

Wen-Kai Wang
Former Research Associate

Wen-Kai Wang was a Research Associate working in financial mathematics.

Wen-Kai Wang was a member of the former Applied Mathematics research group.